• Dane
  Dane sú nespochybniteľnou súčasťou každej ekonomickej činnosti. Daňovému poradenstvu sa venujem 25 rokov a orientovať sa v spleti slovenských daňových zákonov.
  Viac ...
  Dane sú nespochybniteľnou súčasťou každej ekonomickej činnosti. Daňovému poradenstvu sa venujem 25 rokov.

  Orientovať sa v spleti slovenských daňových zákonov a ich neustálych zmien doplňovaných stále novými a vyššími sankciami za sebamenšie pochybenie, si dovolím tvrdiť, je stále náročnejšie.

  Preto moje rozsiahle vedomosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti daní vám môžu pomôcť eliminovať riziká vašich obchodných transakcií a viesť k daňovým úsporám.

  Poskytujem ako jednorázové daňové poradenstvo, tak aj pravidelné služby daňového poradcu. v prípade daňovej kontroly aj zastupovanie pred správcom dane.

  Poradenstvo poskytujem v oblastiach:
  dani z príjmov fyzických osôb, právnických osôb, dane z pridanej hodnoty, miestnych daní a medzinárodných daní.
 • Medzinárodné dane
  Medzinárodné dane sa dnes stále narastajúcim počtom obchodných vzťahov, pohybu osôb, tovaru a služieb nedajú ignorovať. Viac ...
  Každý štát má záujem na výbere dane a potom dochádza k dvojitému daňovému zaťaženiu. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sú vynikajúcim nástrojom na odstránenie tohto negatívneho dôsledku.

  Ak máte príjmy zo zahraničia, obchodujete so zahraničnými partnermi ponúkam vám nájdenie optimálneho daňového zaťaženia.
  Tu platí dvojnásobne, neplaťte viac daní ako musíte.
 • Transferové oceňovanie
  Transferové oceňovanie je proces stanovenia ceny transakcií medzi závislými spojenými osobami za rovnakých podmienok, ako keby medzi sebou obchodovali úplne nezávislé osoby.Viac ...
  Pravidlá transferového oceňovania sa rozšírili od 1. januára 2015 aj na tuzemské závislé osoby, ktoré majú už tiež povinnosť viesť predpísanú dokumentáciu.

  Správca dane je v odôvodnených prípadoch oprávnený vyzvať spoločnosť na predloženie dokumentácie aj mimo daňovej kontroly. Lehota na predloženie dokumentácie je veľmi krátka. Spoločnosť je povinná predložiť dokumentáciu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo finančného riaditeľstva.

  Posúdime vaše obchodné transakcie a v prípade potreby poskytneme aj vypracovanie transferovej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou.
 • Vedenie účtovníctva
  Poskytujem komplexné vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva pre všetky firmy a organizácie registrované na území SR. Viac ...
  Vaše doklady pred zaúčtovaním dôkladne kontrolujeme, či sú vystavené v súlade s platnou legislatívou.

  Preverujeme aj náležitosti vašich obchodných partnerov, aby boli splnené všetky zákonné podmienky preukáznosti vašich podnikateľských aktivít. Viac ...
 • Právne služby
  Právne služby sú súčasťou poskytovaných služieb. Ponúkame vám služby od založenia spoločnosti...
  Viac ...
  Ponúkame vám služby od založenia spoločnosti s výberom najoptimálnejšej formy podnikania, posúdenie obchodných zmlúv, fúzie alebo rozdelenie spoločností, až po likvidáciu spoločnosti.

  Právne poradenstvo v spojení s daňovým poradenstvom vám ušetrí nielen peniaze ale aj veľmi veľa času, ktorý môžete venovať svojim podnikateľským aktivitám.
  Ochrana práv a oprávnených záujmov klienta a povinnosť mlčanlivosti nie je len zákonnou povinnosťou ale absolútnou samozrejmosťou.
 • Mediácia
  Mediácia je vynikajúca alternatíva riešenia konfliktov. Viac ...
  Základným predpokladom tohto vysoko dôverného procesu je ochota a vôľa účastníkov sporu sa dohodnúť a nájsť obojstranne prospešné riešenie bez zbytočných dlhodobých súdnych procesov.

  Úloha mediátora v tomto procese je pomôcť svojim odborným a nezávislým prístupom priviesť účastníkov k vzájomnej a obojstranne prospešnej dohode.

  Ponúkam vám svoje odborné znalosti a skúsenosti v obchodno-právnej, pracovnoprávnej a občianskoprávnej mediácii.
 • Som členkou Slovenskej komory
  daňových poradcov
 • Ponúkam odborné vedomosti a dlhoročné skúsenosti
 • Som členkou medzinárodnej asociácie Confederation Fiscale Europeenne
 • Získate pocit istoty a priestor na svoje podnikanie
Napíšte nám!
S čím by ste potrebovali pomôcť? *
Meno *
E-mail *
Telefón *
* Povinné údaje

JUDr. Ing. Dagmar Čierna, LL.M., MBA spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.

„ Najťažsie pochopiteľná vec na svete je daň z príjmov. Nemusíme pochopiť tento svet, len sa v ňom musíme vyznať.“ Albert Einstein